Våra tjänster


Skräddarsydda tjänster efter dina behov

Våra tjänster

Bokföring

Dagliga konteringar av ekonomiska händelser.

Avstämningar

Månadsavstämningar av bank, kundfordringar, leverantörsskulder, löner etc.

Rapportering

Rapportering av moms- och arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI).

Bokslut

Upprätta årsbokslut och årsredovisning


Hur kan vi hjälpa dig?


Vi hanterar flera olika områden av redovisning åt våra klienter, områden som kan delas in i följande:

- Löpande bokföring, dagliga konteringar av ekonomiska händelser, s.k. affärshändelser.


- Månadsavstämningar, det som är bokfört måste dubbelkollas (stämmas av), via ekonomisystem / göra avstämningar av Kundfordran, leverantörsskulder, bankkonto, skattekonto, kassan, momsskuld och/eller momsfordran.


- Löner, även de utbetalda lönerna stäms av så att bokföringen stämmer med personalskulder (sociala avgifter, preliminär skatt). Semesterlöneskulden skall också stämmas av så att den bokförda skulden verkligen är korrekt.


- Moms- och arbetsgivardeklarationer lämnas in till Skatteverket månatligen, för moms gäller inrapporteringen även kvartalsvis eller årsvis.


- Rapportering och kontakt med kund, sker på kontinuerlig basis, och på så vis rapporterar vi klienten det denne anser vara nödvändig info för tidpunkten.


- Årsbokslut, upprätta årsbokslut med resultaträkning och balansräkning. Görs av enskild näringsidkare och handelsbolag, som inte innefattas av juridiska personer som ägare.


- Årsredovisning, är mer än bara bokslut, består av bl.a. av inventering, avskrivningar, periodiseringar och bokslutsdispositioner.


- Inkomstdeklaration, olika företagsformer inlämnar olika blanketter inför beskattning.


- Skatteberäkning.

 


Arbetssätt

 

Följande är de viktiga steg vi måste beakta, just för att implementering av den nya kundrelationen skall fungera så optimalt som möjligt och leda till smidigare och enklare arbetsgång:

- Granska vad som är bäst för kunden.


- Tillhandahålla de processer en kund ska ha.


- Se till att bokföringen kommer in i rutin.


- Kontinuerligt se över förbättringsåtgärder för våra klienter.Vad tycker våra klienter

Engagerade, ni är en stor tillgång för gruppen med er kompetens och er driv att förbättra.”

-       Terfa Nisébini, Mirlex Advokatbyrå AB


”Ni är verkligen flexibla, alltid tillgängliga.”

-       Djasur Sadykov, DMM & Partners AB


”Jag tycker ni tänker på helheten"

–      Fadi Al-Aieshy, Kontra Juristbyrå AB

Vi på Mehta arbetar löpande med redovisning. Fördelen med oss är att vi kontinuerligt arbetar för att förenkla processerna kring registrering, bearbetning och rapportering av våra kunders affärshändelser. Målet är att alltid kunna ge aktuella rapporter avseende företagets ekonomi till den ansvarige.


Vi strävar efter att ge dig mer tid åt ditt företag, din grundläggande affärsidé och kärnverksamhet. Låt oss sköta det administrativa. Med ackurata rapporter tillhands kommer du lättare att kunna ta tuffa beslut och förutse om just ditt företag är på väg åt rätt håll.


Vi hjälper dig att strukturera upp rapporteringen av dina affärshändelser. Vi jobbar i rutin och detta upplevs vara en väldig positiv egenskap hos oss, vi uppmärksammar felaktigheter fortare, allt ifrån dubbletter i form av leverantörsbetalningar till kundfakturans felaktiga momsdebitering. Vi vill vara och arbeta som en del av våra klienters företag, fungera liknande en ekonomiavdelning bör göra, fast lite personligare förstås!

info@mehta.se

+46 739 481 431